PDA

View Full Version : Game 7 ggrayggray v GlennoGarvinator
07-11-2006, 02:48 PM
Game 7 ggrayggray v Glenno

Garvinator
07-11-2006, 04:56 PM
1. d4

Glenno
07-11-2006, 05:03 PM
1. d4 d5

Garvinator
07-11-2006, 06:10 PM
2. c4

Glenno
08-11-2006, 04:06 PM
2...e6

Garvinator
08-11-2006, 05:44 PM
3. Nc3

Glenno
09-11-2006, 03:26 PM
3...Nf6

Garvinator
10-11-2006, 12:47 AM
4. Nf3

Glenno
10-11-2006, 01:23 PM
4...Nf6

Garvinator
10-11-2006, 01:56 PM
You have played Nf6 twice in a row.

Glenno
10-11-2006, 08:43 PM
You have played Nf6 twice in a row.

I'm sorry. My move was 4...c6.

Garvinator
11-11-2006, 01:19 AM
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5

Glenno
11-11-2006, 02:03 PM
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 Nbd7

Garvinator
11-11-2006, 02:58 PM
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 c6 5. Bg5 Nbd7 6. e4

Glenno
11-11-2006, 04:24 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4

Garvinator
11-11-2006, 06:53 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4

Glenno
11-11-2006, 07:19 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+

Garvinator
11-11-2006, 07:27 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8. Nc3

Glenno
12-11-2006, 02:45 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6

Garvinator
12-11-2006, 03:34 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6

Glenno
12-11-2006, 04:15 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6

Garvinator
12-11-2006, 06:34 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3

Glenno
13-11-2006, 03:43 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5

Garvinator
13-11-2006, 05:44 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. 0-0

Glenno
14-11-2006, 01:38 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6

Garvinator
14-11-2006, 02:18 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1

Glenno
14-11-2006, 03:26 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O

Garvinator
14-11-2006, 08:23 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5

Glenno
15-11-2006, 03:24 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5 Bxe5

Garvinator
15-11-2006, 06:58 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5 Bxe5 14. dxe5

Glenno
16-11-2006, 02:54 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5 Bxe5 14. dxe5 Nd7

Garvinator
16-11-2006, 04:21 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5 Bxe5 14. dxe5 Nd7 15. Qh5

Glenno
17-11-2006, 01:08 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5 Bxe5 14. dxe5 Nd7 15. Qh5 Nxe5

Garvinator
17-11-2006, 01:51 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Bd3 g5 11. O-O Bd6 12. Re1 O-O 13. Ne5 Bxe5 14. dxe5 Nd7 15. Qh5 Nxe5 16. Rxe5

Glenno
18-11-2006, 05:36 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3

Garvinator
20-11-2006, 10:35 AM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17. Ne4

Glenno
20-11-2006, 03:02 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7

Garvinator
20-11-2006, 03:05 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18. Nxg5

Glenno
20-11-2006, 03:50 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18. Nxg5 Kg7

Garvinator
20-11-2006, 04:39 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18. Nxg5 Kg7 19. Re3

Glenno
21-11-2006, 02:37 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8

Garvinator
21-11-2006, 03:15 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20. Ne4

Glenno
22-11-2006, 03:20 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8

Garvinator
22-11-2006, 07:24 PM
[QUOTE=Glenno]1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8 21. Rg3 if Kf8 22. Qe5

Glenno
22-11-2006, 09:04 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8 21.Rg3 Kf8 22.Qe5 f6

Garvinator
22-11-2006, 09:28 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8 21.Rg3 Kf8 22.Qe5 f6 23. Nxf6

Glenno
23-11-2006, 05:48 PM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8 21.Rg3 Kf8 22.Qe5 f6 23.Nxf6 b5

Garvinator
24-11-2006, 01:25 AM
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8 21.Rg3 Kf8 22.Qe5 f6 23.Nxf6 b5 24. Rf3

Glenno
24-11-2006, 02:46 PM
I resign.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Nbd7 6.e4 dxe4 7.Nxe4 Bb4+ 8.Nc3 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Bd3 g5 11.O-O Bd6 12.Re1 O-O 13.Ne5 Bxe5 14.dxe5 Nd7 15.Qh5 Nxe5 16.Rxe5 Qxd3 17.Ne4 Kh7 18.Nxg5 Kg7 19.Re3 Qd8 20.Ne4 Rh8 21.Rg3 Kf8 22.Qe5 f6 23.Nxf6 b5 24.Rf3 1-0